งานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม   จังหวัดกาญจนบุรี   ประจำปีงบประมาณ 2565


กำหนดให้เขียนโครงการในระหว่างวันที่   31/8/2564 ถึงวันที่ 23/8/2565
กำหนดให้แก้ไขปรับยอดเงิน ระหว่างวันที่
31/8/2564 ถึงวันที่ 23/8/2565

สถิติจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ/ใช้ไป จำแนกตามแผนงาน
แผนงาน จำนวน
โครงการ/งาน
ประเภทเงินที่ได้รับ(บาท) ใช้ไปแล้ว คงเหลือ
เงินอุดหนุนฯ เงินระดมทรัพย์
แผนงานบริหารงานวิชาการ 69 5,201,280.00 1,291,400.00 0.00 6,492,680.00
แผนงานบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 12 1,965,480.00 0.00 0.00 1,965,480.00
แผนงานบริหารงานบุคคล 10 1,010,000.00 4,724,952.00 0.00 5,734,952.00
แผนงานบริหารงานทั่วไป 25 4,418,670.00 2,492,893.00 0.00 6,911,563.00
แผนงานกิจการนักเรียน 11 143,520.00 0.00 0.00 143,520.00
รวม 127 12,738,950.00 8,509,245.00 0.00 21,248,195.00

- จำนวนเงินที่คาดว่าจะมีใช้ ( 8,880,000.00 + 9,630,000.00) = 18,510,000.00 บาท
- จำนวนเงินตามโครงการ/งาน 21,248,195.00 บาท ใช้ไป 0.00 บาท คงเหลือ 21,248,195.00 บาท
- จำนวนโครงการ/งาน และกิจกรรมทั้งหมด   127 โครงการ/งาน    235 กิจกรรม

จำนวนกิจกรรมที่เริ่มปฏิบัติตามแผน
ในรอบปีงบประมาณ

ตุลาคม
จำนวน 143 กิจกรรม
พฤศจิกายน
จำนวน 16 กิจกรรม
ธันวาคม
จำนวน 21 กิจกรรม
มกราคม
จำนวน 6 กิจกรรม
กุมภาพันธ์
จำนวน 3 กิจกรรม
มีนาคม
จำนวน 3 กิจกรรม
เมษายน
จำนวน 1 กิจกรรม
พฤษภาคม
จำนวน 6 กิจกรรม
มิถุนายน
จำนวน 8 กิจกรรม
กรกฎาคม
จำนวน 5 กิจกรรม
สิงหาคม
จำนวน 8 กิจกรรม
กันยายน
จำนวน 15 กิจกรรม